İletişim Formuna Yönelik Aydınlatma Metni

Değerli ziyaretçimiz,

Corpus Sigorta A.Ş. (“Corpus Sigorta” veya “Şirket”) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, internet sayfamızı ziyaretinizde sunduğumuz iletişim formları üzerinden bizlerle iletişime geçmeniz dolayısıyla elde ettiğimiz kişisel verileri KVKK’da belirtilen ve aşağıda detayları açıklanan amaçlar çerçevesinde, bu amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak kaydedeceğimizi, depolayacağımızı, muhafaza edeceğimizi bilgilerinize sunuyoruz.

Kişisel Veri Nedir? Hangi Kişisel Veriler İşlenmektedir?

Kişisel Veri, kimliğinizi belirleyen veya belirlenebilir kılan her türlü bilgidir. Bu kapsamda başta kimlik bilgileriniz olan adınız soyadınız, T.C. kimlik numaranız olmak üzere, adres ve telefon bilgileriniz, banka hesap bilgileriniz gibi sizinle ilişkilendirilebilir her türlü bilgi “Kişisel Veri” olarak ifade edilmektedir. KVKK Madde 6 uyarınca düzenlenen ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançları, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz ise “Özel Nitelikli Kişisel Veri” olarak ifade edilmektedir. Bu kapsamda herhangi bir Özel Nitelikli Kişisel Verinizin işlenmediğini belirtmek isteriz.

Bu kapsamda Corpus Sigorta olarak KVKK’ya uygun olarak internet sitemizi ziyaretiniz sırasında tarafımızla iletişime geçmek üzere iletişim formunu doldurmanız halinde aşağıda detaylarını sunduğumuz Kişisel Verileri işlemekteyiz:

İşlenebilecek Veri Kategorisi Kimlik
İşlenebilecek Kişisel Veriler Ad-Soyad
İşlenme Amaçları
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Talep / şikayetlerin takibi.
İşlenme Hukuki Sebepleri İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
İşlenebilecek Veri Kategorisi İletişim
İşlenebilecek Kişisel Veriler Telefon Numarası, E-Posta Adresi
İşlenme Amaçları
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Talep / şikayetlerin takibi.
İşlenme Hukuki Sebepleri İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
İşlenebilecek Veri Kategorisi Müşteri İşlem Bilgisi
İşlenebilecek Kişisel Veriler Talep Bilgisi
İşlenme Amaçları
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Talep / şikayetlerin takibi.
İşlenme Hukuki Sebepleri İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle Topluyoruz?

Kişisel Verilerinizi, internet sitemizi ziyaretiniz sırasında herhangi bir öneri, istek veya şikayetlerini iletebilmek için konumlandırdığımız iletişim formunun ilgili alanlarının doldurmanız ve tarafımızla paylaşmanız sırasında elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen otomatik olan yöntemler ile toplamaktayız.

Kişisel Verilerin Güvenliği Nasıl Sağlanmaktadır?

Corpus Sigorta, Kişisel Verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya oldukça önem verir. Bu kapsamda Kişisel Verileri yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri alınır. Bu doğrultuda gerekli sistemsel kontrolleri, veri erişim kontrolleri, güvenlik transfer kontrolleri, iş sürekliliği kontrolleri ve diğer gerekli kurumsal kontroller uygulanır. Ayrıca, özel nitelikli kişisel veriler, Kurum tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması ile işlenmektedir. Kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirlere dair detaylı düzenlemelere Şirketimizin corpussigorta.com.tr adresinde yayınlanan “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”ndan ulaşabilecektir.

Kişisel Verilerinizi 3. kişilere ve/veya yurtdışına aktarıyor muyuz?

Corpus Sigorta olarak Kişisel Verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edileceğini ve hukuka aykırı bir şekilde işlenmeyeceğini taahhüt etmekteyiz.

İşbu aydınlatma metni kapsamında işlendiğini belirttiğimiz kişisel verileriniz yalnızca tarafınızla iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacı ile muhafaza edilecek olup uyuşmazlık halinde yetkili avukat, kurum ve kuruluşlara aktarılabileceğini bilginize sunarız.

İlgili Kişinin Hakları Olarak Haklarınız Nedir ve Başvuru Usulü nasıldır?

i. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Corpus Sigorta bünyesinde işlenmekte olan verilerinize ilişkin olarak aşağıda sayılan haklarınızın bulunduğunu belirtmek isteriz:

 • Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel Verileriniz işleniyorsa bunlara ilişkin bilgi edinme,
 • Kişisel Verilerinizin işlenme amacının ne olduğu ve kişisel verilerinizin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Varsa yurtiçinde verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu ve hangi verilerin aktarıldığını öğrenme,
 • İşlenen Kişisel Verilerin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Kişisel Verilerinizin güncelliğini kaybetmesi halinde, işlenmiş olunan Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda yer alan başvuru usulleri ile bize iletebilirsiniz.

iii. Başvuru

Kişisel Verilerinize ilişkin taleplerinizi, internet sitemizde yer alan başvuru formunu doldurup yazılı olarak son bölümde belirtilen adrese elden teslimat, posta veya kargo ya da noter kanalıyla, güvenli elektronik imza ve mobil imza ile kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimize veya tarafımıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz.

Corpus Sigorta kendisine yöneltilen talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücretleri sizden talep edebiliriz. Başvuru formunu işbu aydınlatma metninin ekinde bilgilerinize sunarız.

Corpus Sigorta’ya yöneltilen talepler sonucunda, talepleri kabul edebilir veya gerekçesini açıklamak suretiyle reddedebilir ve bu cevabı yazılı olarak veya elektronik ortamda talepte bulunan kişiye iletebiliriz. Talebin kabul edilmesi halinde, Corpus Sigorta olarak derhal talebin gereğini yerine getirmekle yükümlüyüz.

iii. Şikâyet

Corpus Sigorta’ya yöneltmiş olduğunuz taleplerin Corpus Sigorta tarafından reddedilmesi, Corpus Sigorta tarafından verilen cevaptan memnun kalmamanız veya cevap verilmemesi halinde, cevabın tarafınıza bildirildiği tarihten itibaren 30 gün ve cevap verilmemesi halinde 30 günlük sürenin sonundan itibaren 30 gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilirsiniz.

iv. Veri Sorumlusu Kimlik Bilgileri

İşbu metinde kullanılan Corpus Sigorta ifadesi Türkiye’de kurulu ve aşağıda bilgileri verilen Corpus Sigorta Anonim Şirketi için düzenlenmiş ve aşağıda belirtilen şirketin veri sorumlusu olduğu verilerin ilgili kişilerine hitaben düzenlenmiştir:

CORPUS SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

MERSİS NO: 0278007888200011

Adres: Quick Tower, İçerenköy Mah. Umut Sok. No: 10-12 Kat: 8 34752 Ataşehir - İstanbul

Telefon: 0 (850) 737 70 70

Faks: 0 (212) 217 23 00

KEP Adresi: corpussigorta.hukuk@hs03.kep.tr